Nya Hållbarhetslagen
gäller från den 1 december 2016

Utbildningen har utgått!

Hållbarhetslagen

Gäller för företag som uppfyller minst två av följande villkor. Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250 st. Balansomslutning ska uppgår till mer än 175 MSEK (20 miljoner Euro)  eller nettoomsättningen uppgår till mer
än 350 MSEK (40 miljoner Euro).

1 600 företag uppskattas omfattas av det senaste förslaget,  jämfört med cirka 2 000 företag i det ursprungliga förslaget.​ ​
Gäller för helåret 2017 och redovisas första gången under 2018.

Den obligatoriska hållbarhetsrapporten kommer att innehålla en kort beskrivning av företagets affärsmodell, en beskrivning av den policy som företaget följer i dessa frågor, resultatet av denna policy, väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet, affärsförbindelser, produkter eller tjänster samt relevanta icke-finansiella centrala resultatindikatorer.

Den nya hållbarhetslagens krav ställs emot de krav som intressenterna ställer på moderna företag om det nya sättet att driva företag. Ett genomgående tema är långsiktig överlevnad och riskhantering för dagens aktörer på marknaden.

De aktuella företagen som omfattas av den nya lagen ska redogöra för hur de arbetar med en rad hållbarhetsfrågor.
Aktuella områden som skall beaktas är miljöfrågor, sociala frågor, frågor kring anställning som arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor.

Beskrivning av den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om bolagets styrelse. Målet med policyn och hur policyn har tillämpats samt resultatet av policyns tillämpning.  Om bolaget inte tillämpar någon mångfaldspolicy ska skälen för det anges.
Gäller endast bolag som de senaste 2 åren uppfyllt mer än ett av villkoren för ”stora företag”.

Fördelar med en hållbarhetsredovisning kan vara att företaget får en fördjupad dialog med alla intressenter och förståelse för utmaningar. Bra kartläggning av hållbarhetsarbetet och vilka risker och möjligheter som finns. Fler fördelar är att engagera ledningen i hållbarhetsarbetet.

Revisor ska kontrollera att den icke-finansiella rapporten har lämnats. Inget krav idag att rapporten ska bestyrkas.

Sist men inte minst påverkas ditt varumärke positivt av hållbart företagande. Kanske vågar vi påstå att ett hållbart företagande ger ditt företag ännu fler goda år på marknaden.

​Vi kan erbjuda dig en riktigt bra ​2 dagars utbildning ​för ditt hållbarhetsarbete med kursen;

Lyckas som CSR hållbarhetsansvarig
För mer info och anmälan: www.mentoreducation.se

Frågor?

Vid frågor kontakta

Hans Ahlstrand
Affärsområdeschef
Mentor Communications AB
08-670 41 63
073-682 53 63
hans.ahlstrand@mentoronline.se

Se även

Mentor Education

Utbildningar​ inom hållbarhet, kvalitet- och miljöledning, kemikaliekontroll och revision.

www.mentoreducation.se

www.mentormaintenance.se

Anmälan-utbildningen har utgått

Vid frågor kontakta:

Hans Ahlstrand
Affärsområdeschef
Mentor Communications AB
08-670 41 63
073-682 53 63
hans.ahlstrand@mentoronline.se

Arrangörer